News archive

Designkontrakt for Havforskningsinstituttets nye Kystforskningsfartøy

Havforskningsinstituttet planlegger et nytt kystforskningsfartøy og det skal designes av LMG Marin. (English version below)

Det ble tidligere i år utlyst en åpen anbudskonkurranse på design av ny Kystforskningsfartøy, og denne ble vunnet av LMG Marin. Designkontrakt ble signert med Havforskningsinstituttet om bord i deres siste nybygg «Kronprins Haakon» denne uken. «Vi er svært fornøyd med å få Havforskningsinstituttet som kunde – en av de markante rederier i Bergensområdet», uttaler daglig leder i LMG Marin, Torbjørn Bringedal. «Dette har vi jobbet hardt og lenge for å oppnå – og vår fokus på å forstå kundens behov, skissere et godt tilpasset konsept, og invitere kunde inn i en involverende prosjektgjennomføringsmodell frem til endelig produkt – viser seg som ofte før å være gjensidig beste løsning.»

Fartøyet kan karakteriseres som en kompakt multifunksjonell forskningsplattform som er godt tilpasset de ulike brukergruppenes behov, det være seg operasjoner som tråling, dykking, ROV operasjoner, laboratoriearbeid, undervannskartlegging m.m. Fartøyet vil bli rundt 35 meter langt, skal være innenfor 500 bruttotonn, fartsområde «Liten Kystfart» og vil ha en underbringelse på 14 personer.

Vi håper verftindustrien finner prosjektet interessant når våre tegninger i sin tid skal brukes som basis for å bygge båt, og vi vil legge oss ekstra stramt i selene for å forme et flott fartøy da det høyst sannsynlig vil bli ofte å se i våre lokale farvann.


Design contract for the Institute of Marine Research's new coastal research vessel

The Marine of Marine Research (Havforskningsinstituttet) is planning a new coastal research vessel and it will be designed by LMG Marin.

An open tender competition was announced earlier this year on the design of a new coastal research vessel, and this was won by LMG Marin.

The design contract was signed with the Institute of Marine Research (Havforskningsinstituttet) on board their recent newbuilding "Kronprins Haakon" this week. "We are very pleased to have the Institute of Marine Research (Havforskningsinstituttet) as a customer - one of the significant shipping companies in the Bergens area," says CEO of LMG Marin, Torbjørn Bringedal.

"We have worked hard for a long time to achieve this contract”. With high focus on understanding customer needs, plan a functional concept, and work close together with our client in the project up to the final product - appear as often before to give the solution. "

The vessel can be characterized as a compact multi-functional research platform that is well-suited to handle the demand of different operations, including trawling, diving, ROV handling, laboratory work, seabed mapping, etc. The vessel will be approx. 35 meters long, within 500 gross ton and within coasting trade regulations. The vessel has an accommodation of 14 persons.

We hope the shipyard industry finds the project interesting when our design will be used as a base for building the vessel. We look forward to work further with the design, shipyards and the client to design the best possible vessel. And we look forward seeing the vessel sail around the Norwegian coastline.

Designkontrakt for Havforskningsinstituttets nye Kystforskningsfartøy